Regulamin

Regulamin konkursu pn. „Rowerowe fotostory”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” pn. „Rowerowe fotostory” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Prezydent Elbląga.

2. Konkurs ma na celu promocję Elbląga jako miasta aktywnego, dynamicznego, otwartego na czynny wypoczynek i rekreację.

3. Konkurs trwa od 12 sierpnia 2013 r. do 20 listopada 2013 r. Podstawą akceptacji zgłoszeń będzie data zalogowania na stronie www.fotostory.elblag.eu. Termin nadsyłania prac konkursowych i głosowania upływa 20 listopada o godz. 23.59.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.fotostory.elblag.eu oraz na stronie Organizatora.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów). Prace nadesłane na Konkurs muszą być zrobione w granicach administracyjnych Elbląga, bądź zawierać akcenty elbląskie. Przez „akcenty elbląskie” należy rozumieć wszelkie wizualizacje nazwy miasta, herbu lub logo na różnego rodzaju nośnikach, w tym między innymi na tablicach, drogowskazach, tabliczkach z nazwami ulic itp. oraz na innych dowolnych nośnikach zawierających te elementy. Integralnym elementem rejestrowanych obrazów musi być rower.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją niniejszego Konkursu, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i współpracowników Organizatora.

4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja na stronie Konkursu www.fotostory.elblag.eu oraz poprawne wysłanie pracy konkursowej wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem poprzez dodanie pliku na stronie Konkursu.

6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden film w formacie mp4 o maksymalnym rozmiarze 100 MB i długości od 15 sekund do 3,5 minut lub od 3  do 5  zdjęć w formacie .jpg, .gif lub .png tworzących spójną koncepcyjnie całość. Maksymalny łączny rozmiar wszystkich zdjęć nie może przekroczyć 50 MB. Laureat Konkursu będzie zobowiązany do przekazania Organizatorowi zdjęć/filmu w oryginalnym formacie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych przez niego do Konkursu prac oraz że nie naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do Konkursu pracy, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu.

10. Organizator moderuje konkurs, co polega na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii lub filmu, które: naruszają prawo obowiązujące w Polsce, naruszają prawa i uczucia osób trzecich, zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie lub filmy zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi, zawierają treści komercyjne (reklamy), nie spełniają podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w Regulaminie Konkursu lub naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

11. Na Konkurs nie można zgłaszać prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

12. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji prac wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie.

13. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania Organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

14. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

15. Rozstrzygnięcia Konkursu, w tym wyboru laureata Konkursu, dokonają internauci poprzez głosowanie internetowe na stronie Konkursu www.fotostory.elblag.eu. Głosować można raz dziennie po uprzednim zarejestrowaniu na stronie Konkursu. Głosowanie rusza z dniem ogłoszenia Konkursu. Laureatem Konkursu zostanie osoba z największą liczbą głosów otrzymywanych w ramach głosowania internetowego.

16. Nagrodą główną w konkursie jest rower turbo Elbląg. Za drugie i trzecie miejsce w Konkursie Organizator ufunduje nagrody rzeczowe w postaci gadżetów miejskich.

17. Fundatorem nagród jest Organizator.

18. Przyznane nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym o wysokości 10% - zgodnie z Art. 30 ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty spoczywa na fundatorze nagrody.

19. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia głosowania.

20. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania, drogą telefoniczną na numer podany w zgłoszeniu konkursowym lub drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu konkursowym.

21. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

22. Laureaci nagród muszą odebrać nagrody osobiście w siedzibie Organizatora. Nagroda nieodebrana do 20 stycznia 2014 roku przechodzi na własność Organizatora.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, odwołania Konkursu, nierozstrzygania Konkursu, dokonywania zmian w terminach Konkursu, w tym jego wydłużenia bądź skrócenia w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

2. Wszelkie informacje na temat niniejszego Konkursu można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, tel. + 48 55 239 31 70 lub + 48 55 239 30 30